Regulamin opinii

Regulamin publikowania opinii

Regulamin publikowania opinii

 1. Regulamin dotyczy opinii na temat naszej działalności oraz naszych produktów i usług. Gdy mówimy o nas,
  mamy na myśli następujący podmiot: Paulina Kukiełka Nauczony, ul. Leśna 10/47, 05-120 Legionowo, NIP:
  5361956225, REGON: 389680246.
 2. Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie https://www.nauczony.pl/.
 3. Za pośrednictwem modułu opinii, zapewniamy Ci możliwość przeglądania oraz publikowania opinii o naszych
  produktach / usługach na naszych stronach internetowych, co stanowi nieodpłatną usługę świadczoną drogą
  elektroniczną.
 4. Wyznaczyliśmy elektroniczny punkt kontaktowy przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw
  członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: paulina.nauczony@gmail.com. Ten sam punkt kontaktowy może
  być wykorzystywany przez Ciebie do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z nami. Komunikacja może być
  prowadzona w języku polskim lub angielskim.
 5. W zamian za wystawienie opinii, udzielamy klientowi rabatu na kolejny zakup.
 6. Opublikowanie opinii wymaga podania danych osobowych w zakresie do tego niezbędnym, ale samo
  przeglądanie opinii może odbywać się anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zasady
  przetwarzania danych osobowych w związku z opublikowaniem opinii opisane są w naszej polityce prywatności.
 7. Opublikowanie opinii odbywa się poprzez wypełnienie zaprojektowanego w tym celu formularza internetowego
  dostępnego z poziomu naszych stron internetowych. Przesłanie formularza wymaga złożenia oświadczenia o
  akceptacji niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa odpowiadającego treści tego oświadczenia.
 8. Przesłanie formularza, o którym mowa w ust. 7 nie prowadzi w sposób automatyczny do publikacji opinii na
  naszej stronie. Publikacja opinii wymaga jej zatwierdzenia przez nas. Nie mamy obowiązku zatwierdzania
  wszystkich opinii.
 9. Zakazane jest publikowanie opinii:
  na temat produktów / usług, z których nie korzystałeś lub których nie nabyłeś,
  naruszających nasze dobra osobiste lub dobra osobiste innych podmiotów,
  wulgarnych, agresywnych lub w inny sposób godzących w dobre obyczaje,
  nierzetelnych lub wprowadzających w błąd,
  pisanych na zamówienie, w zamian za wynagrodzenie, jak i bez wynagrodzenia,
  noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji,
  naruszających prawa autorskie,
  naruszających zasady ochrony danych osobowych.
 10. Opinie naruszające określone powyżej zakazy są usuwane w wyniku prowadzonej przez nas moderacji. Moderacja
  może być prowadzona z własnej inicjatywy lub na skutek zgłoszenia, o którym mowa w ust. 11. Moderacja jest
  prowadzona w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. W przypadku usunięcia
  opinii, niezwłocznie powiadamiamy o tym użytkownika, który przesłał opinię, przedstawiając uzasadnienie
  podjętej decyzji o usunięciu opinii.
 11. Jeżeli uważasz, że opinia widoczna na naszych stronach internetowych narusza określone powyżej zakazy,
  możesz przesłać do nas zgłoszenie w tej sprawiena adres paulina.nauczony@gmail.com. Otrzymasz od nas
  potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia rozpatrujemy w ciągu 14 dni. Wynikiem rozpatrzenia
  zgłoszenia jest decyzja o usunięciu albo pozostawieniu opinii na naszych stronach. Powiadamiamy Cię o podjętej
  decyzji, przedstawiając jej uzasadnienie. Na tych samych zasadach możesz złożyć inną reklamację dotyczącą
  modułu opinii.
 12. Od każdej decyzji dotyczącej opinii możesz się odwołać w terminie 14 dni od doręczenia Ci decyzji wraz z jej
  uzasadnieniem. Odwołanie możesz przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie powinno
  zawierać konkretne wyjaśnienia, dlaczego podjętą przez nas decyzję uważasz za błędną. Rozpatrujemy
  odwołania w terminie 14 dni i informujemy Cię o wyniku rozpatrzenia odwołania za pośrednictwem poczty
  elektronicznej.
 13. Poza środkami opisanymi powyżej, w celu zapewnienia, żeby opinie pochodziły od klientów, którzy korzystali z
  danego produktu lub usługi, wdrożyliśmy również mechanizm weryfikacji autentyczności opinii działający w
  następujący sposób:
  mechanizm, który pozwala opublikować opinię na temat produktu / usługi wyłącznie po zalogowaniu się do
  konta użytkownika, z wykorzystaniem którego nastąpił zakup produktu / usługi
  mechanizm akceptacji przez nas opinii przed jej opublikowaniem. Mechanizm ten polega na tym, że każda
  opinia przesłana z wykorzystaniem przeznaczonego do tego formularza podlega weryfikacji pod tym kątem,
  czy adres e-mail podany przez osobę przesyłającą opinię jest tożsamy z adresem e-mail przypisanym do
  zamówienia obejmującego produkt / usługę, którego dotyczy opinia. W razie weryfikacji negatywnej, opinia
  nie jest publikowana
  mechanizm ograniczenia możliwość publikowania opinii wyłącznie do osób, które posiadają zarejestrowane
  konto użytkownika w naszym sklepie
 14. Regulamin obowiązuje od dnia 2024-02-17.
 15. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany
  przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. O zmianie regulaminu informujemy poprzez
  opublikowanie jego nowej wersji na stronie. Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji.
  Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej
  regulaminu.